בית חיינו - גליון 119

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על דו"ח מתהלוכת הטנקים למנהטן במוצש"ק פ′ מקץ-חנוכה תשנ"ב:

"והזמן גרמא והענין להצלחה רבה אזכיר על הציון"
                                                                                                                                                                  (′בית חיינו′ גליון 119 )